ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ
บุคคลที่ติดต่อ
นายแหงน  เจียระกุล  
 
ที่อยู่ 28 ม. 6 ต. นาผือ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2545 สมาชิกเริ่มต้น 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  พลเจริญ  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านโพนแพง มีที่ทำการกลุ่มคือ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน มีมติข้อบังคับตามมติที่ประชุม 12 ข้อ และก่อตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายถวัล  สุขรักษา  
 
ที่อยู่ 58 ม. 9 ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17/7/2544 ซึ่งทางพัฒนาชุมชนอ.หัวตะพาน ได้ลงพื้นที่ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านจัดประชาคม ภายในหมู่บ้านขึ้น และได้จัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้สูงอายุ
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาก  สมควร  
 
ที่อยู่ 7 ม. 9 ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านโพนแพง มีที่ทำการกลุ่มชื่อศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน มีระเบียบข้อบังคับของที่ประชุม 12 ข้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหอมแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญแพง  บุญผล  
 
ที่อยู่ 43 ม. 12 ต. โพนเมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เพื่อให้เกิดความคิดมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีทิศทางพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น การรับความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพให้ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มทุนทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโพธิ์ศิลา 2
บุคคลที่ติดต่อ
นางทัศนีย์  ระเวงจิตร  
 
ที่อยู่ 128 ม. 7 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสโพธิ์ศิลาบ้านเปือย ได้ประชาสัมพันธ์คนในหมู่บ้าน ให้ตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยพระครูจะให้หุ้นลอยแก่สมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บ
บุคคลที่ติดต่อ
นางดาวรินทร์  สีงาม  
 
ที่อยู่ 156 ม. 4 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเ 37210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโสกกระแต้ พ.ดงคำเดือย ม.8 ต.โคกก่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  ภูมิประหมัน  
 
ที่อยู่ 144 ม. 8 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเ 37210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3/11/2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มองค์กร สมาชิกกลุ่ม 20 คน ได้ร่วมกันระดมทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>